TOP 3

Traja súťažiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí v najkratšom čase získali nový smartfón Samsung Galaxy A50 a balík na ochranu zariadení v domácnosti ESET Family Security Pack.

5 x ŽREBOVANIE

Zo všetkých súťažiacich, ktorí dosiahli viac ako 75% správnych odpovedí, sme vyžrebovali až 5 výhercov smartfónu Samsung Galaxy A50 s licenciou ESET Mobile Security.

Pozrite si, o aké ceny sa súťažilo v retro teste pre digitálnych dinosaurov 😉

Štatút súťaže

„Vyhrajte v teste digitálnej inteligencie“

1. Vyhlasovateľ

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť ČSOB nadácia so sídlom Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 42 182 743, Zapísaná v registri nadácií na Ministerstve vnútra SR, dňa 6.12.2010 pod číslom 203/Na-2002/98 (ďalej len „Vyhlasovateľ“). Vyhlasovateľ vydáva tento Štatút súťaže (ďalej len „Štatút“).

Cieľom súťaže je podpora a propagácia služieb Vyhlasovateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

Súťaž prebieha na webstránke https://www.digitalnainteligencia.sk/.

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa koná v období od 4.9.2019 do 25.10.2019.

3. Účastníci súťaže

Súťaž je určená pre fyzické osoby – občanov SR, ktorí splnia podmienky stanovené týmto Štatútom.

4. Podmienky súťaže

Do súťaže je zapojený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže absolvuje test digitálnej inteligencie na webstránke https://www.digitalnainteligencia.sk/, a zároveň uvedie svoje kontaktné údaje meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

V prípade, že účastník súťaže dosiahne úspešnosť 75 % a vyplní kontaktný email, je zaradený do žrebovania o jednu zo žrebovaných výhier (uvedených v časti 6. Výhra a odovzdanie výhry). Najlepší účastníci súťaže, ktorí získajú najvyššie skóre v najrýchlejšom čase, získajú hlavnú výhru (uvedenú v časti 6. Výhra a odovzdanie výhry).

Zároveň, každý účastník súťaže, ktorý splnil podmienky súťaže a získal úspešnosť minimálne 75 % a vyplnil kontaktný email, automaticky získava možnosť stiahnuť si kód na 3-mesačnú licenciu na ESET Mobile Security zdarma.

Každý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť opakovane, do žrebovania však bude zaradený iba 1-krát, pričom sa berie do úvahy jeho najlepší výsledok. Každý účastník súťaže má nárok len na jednu výhru v rámci súťaže.

Vyhlasovateľ v rámci súťaže určí celkovo 3 hlavných výhercov s najlepším skóre, resp. najlepším časom, a vyžrebuje celkovo 5 výhercov spomedzi tých účastníkov, ktorí dosiahnu skóre aspoň 75 %. Podmienkou pre zapojenie do súťaže je okrem úspešného absolvovania testu uvedenie osobných údajov, na základe ktorých bude Vyhlasovateľ výhercov kontaktovať. Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v dokumente

Podmienky spracovania osobných údajov.

Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa tohto Štatútu, súhlas so znením Štatútu bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Štatútu. Vyhlasovateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

5. Žrebovanie

Žrebovanie o výhry prebehne dňa 28.10.2019.

Výherca bude o výhre informovaný oznámením o výhre najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania prostredníctvom e-mailu a bude vyzvaný, aby Vyhlasovateľa kontaktoval ohľadom doručenia výhry.

V prípade, že výherca nezareaguje na oznámenie o výhre do 72 hodín, neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto Štatútu, Vyhlasovateľ má na základe stanoveného postupu právo vybrať náhradného výhercu, prípadne, má právo výhru prenechať pre účely ďalšej súťaže.

Vyhlasovateľ má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia Štatútu súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru.

6. Výhra a odovzdanie výhry

Vyhlasovateľ v súťaži odovzdáva nasledovné výhry:

Moderná verzia testu:

  • Výhra pre najlepšieho účastníka moderného testu: 3 x smartfón Samsung Galaxy A50 Dual SIM & ESET Family Security Pack
  • Výhry pre vyžrebovaných úspešných účastníkov moderného testu: 5 x smartfón Samsung Galaxy A50 & ESET Mobile Security

Retro verzia testu:

  • Výhra pre najlepšieho účastníka retro testu: 3 x jazdený bicykel Favorit 
  • Výhry pre vyžrebovaných úspešných účastníkov retro testu: 50 x sada elektronické hry Tamagotchi & Tetris

O presnom spôsobe a termíne doručenia/odovzdania výhry bude výherca informovaný prostredníctvom e-mailovej správy.

Hodnota výhry bude uvedená v preberacom protokole. Cenu podľa tohto Štatútu poskytuje Vyhlasovateľ.

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená Vyhlasovateľom súťaže.

Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.

7. Zodpovednosť Vyhlasovateľa súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať, ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v tomto Štatúte. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

8. Dane

Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 €, podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení nepodliehajú dani z príjmov. V prípade výhry v hodnote nad 350 € sa do základu dane zahrnie len suma, ktorá presahuje hodnotu 350 €. Výhra nad 350 € vchádza do daňového priznania. Daňovú povinnosť je výherca povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania. Vyhlasovateľ súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.

9. Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto súťaže zodpovedá Vyhlasovateľ súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom.

v Bratislave, dňa 1.9.2019

ČSOB nadácia

DQ3.0