Súhlas s poskytnutím a so spracovaním osobných údajov

Podľa Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Meno, priezvisko:

Dátum narodenia:

Týmto súhlasím s poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pre zaslanie výhry, druh a číslo dokladu totožnosti pre identifikáciu a odovzdanie výhry, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo a s ich následným spracúvaním Prevádzkovateľa, ktorým je ČSOB nadácia so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 42 182 743, zapísaná v registri nadácií na Ministerstve vnútra SR, dňa 6.12.2010 pod číslom 203/Na-2002/98 (ďalej „ČSOB nadácia“) prostredníctvom Sprostredkovateľa Huxley Nice Agency, s. r. o., so sídlom Grösslingová 2461/35 811 09 Bratislava, IČO: 46824022, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.83871/B (ďalej len „spoločnosť HUXLEY“). na účel zaradenia do súťaže „Vyhrajte v teste digitálnej inteligencie, prebiehajúcej na webstránke www.digitalnainteligencia.sk, kontaktovanie výhercov a overenie ich identity.

Áno Nie

Vaše osobné údaje, získané na základe tohto súhlasu, nebudú poskytnuté ďalším stranám, ktoré by tieto údaje používali na vlastné účely.

Vaše osobné údaje bude ČSOB nadácia na základe tohto súhlasu spracúvať po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.

Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva ako dotknutej osoby bližšie popísané v Podmienkach spracovania osobných údajov, ktoré sú dostupné na stránke www.digitalnainteligencia.sk.

Svoj súhlas môžete kedykoľvk odvolať, zaslaním e-mailovej žiadosti na adresu [email protected]

Zásady spracúvania osobných údajov pre účely súťaže „Vyhrajte v teste digitálnej inteligencie“

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich údajov

Prevádzkovateľmi spracúvaných osobných údajov za účelom prevádzky súťaže „Vyhrajte v teste digitálnej inteligencie“ je ČSOB nadácia so sídlom: Žižkova 11, 811 02, Bratislava, IČO: 42 182 743, Zapísaná v registri nadácií na Ministerstve vnútra SR, dňa 6.12.2010 pod číslom 203/Na-2002/98 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ a „spoločnosť ČSOB nadácia“).

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov tieto údaje získava, zhromažďuje a inak spracúva, pričom nesie zodpovednosť za ich správne a zákonné spracúvanie. Voči prevádzkovateľovi si ako dotknutá osoba môžete uplatňovať práva spôsobom uvedeným v časti 11. týchto Zásad. Technický servis a prevádzku webovej stránky

www.digitalnainteligencia.sk zabezpečuje spoločnosť Huxley Nice Agency, s. r. o., so sídlom Grösslingová 2461/35 811 09 Bratislava, IČO: 46824022, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.83871/B (ďalej len „spoločnosť HUXLEY“).

2. Na aký účel spracúvame Vaše údaje

Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pre účely zaradenia do súťaže „Vyhrajte v teste digitálnej inteligencie“, prebiehajúcej na webovej stránke

www.digitalnainteligencia.sk, kontaktovanie výhercov a overenie ich identity. Poskytovanie Vašich údajov, ktoré nám poskytujete na základe udeleného súhlasu, je z Vašej strany dobrovoľné.

3. Ako chránime Vaše údaje

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime viacerými právnymi predpismi. Všeobecný právny predpis Európskej únie pre oblasť ochrany osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).

4. Aké údaje o Vás spracúvame

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory, ako meno, priezvisko či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

V ČSOB spracúvame len také osobné údaje, aby sme Vám poskytovali profesionálne služby, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Pre účely zaradenia do súťaže a odovzdania výhry o Vás spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • adresa pre zaslanie výhry,
 • Druh a číslo dokladu totožnosti pre identifikáciu a odovzdanie výhry,
 • e-mailovú adresu,
 • kontaktné telefónne číslo.

5. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu 3 mesiacov od skončenia súťaže. Stanovená doba uchovávania údajov na príslušný účel rešpektuje zásadu minimalizácie uchovávania údajov, ktorá zaisťuje, že údaje spracúvame len počas nevyhnutného obdobia trvania účelu spracúvania údajov.

6. Aké máte práva

Máte právo na prístup k Vašim údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 • účely spracúvania,
 • kategórie osobných údajov,
 • príjemcovia Vašich údajov,
 • doby spracúvania údajov,
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje.

V prípade, ak o Vás spracúvame osobné údaje, máte ďalej právo získať prístup k týmto osobným údajom a máte právo na poskytnutie ich kópie. Pokiaľ od nás žiadate aj získanie prístupu a/alebo poskytnutie kópie vašich údajov, je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. V prípade, ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu poplatok.

Máte právo na opravu Vašich údajov

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o Vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne. Bez Vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali a príslušné zmeny nám aj zdokladovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli ČSOB nadácii.

Máte právo namietať proti spracovávaniu Vašich údajov

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Pokiaľ si uplatňujete Vaše právo namietať, je potrebné, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli potrebnú argumentáciu a priložili príslušnú dokumentáciu, ktoré zdôvodňujú Vaše nároky. Bližšia špecifikácia Vášho nároku je nevyhnutná preto, aby sme dokázali posúdiť oprávnenosť a dôvodnosť Vašej žiadosti. Po prijatí Vašej žiadosti sme povinní preukázať Vám nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovanie Vašich údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod spracúvať, máte právo žiadať blokáciu Vašich údajov. Ak sú splnené podmienky na obmedzenie spracúvania Vašich údajov podľa GDPR, ČSOB nadácia je povinná pristúpiť k obmedzeniu ich spracovania v primeranej lehote podľa čl. 12 GDPR.

Máte právo na vymazanie Vašich údajov

Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa Vašej osoby sú u nás nezákonne spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. Pokiaľ si uplatňujete Vaše právo na výmaz údajov, je potrebné, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli potrebnú argumentáciu a priložili príslušnú dokumentáciu, ktoré zdôvodňujú Vaše nároky. Bližšia špecifikácia Vášho nároku je nevyhnutná preto, aby sme dokázali posúdiť oprávnenosť a dôvodnosť Vašej žiadosti.

Máte právo na prenos Vašich údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli inému subjektu, ktorý v žiadosti určíte. Právo na prenos Vašich osobných údajov sa uplatní v prípadoch, keď spracovávame Vaše osobné údaje:

 • automatizovanými prostriedkami, t.j., elektronicky,
 • na základe zmluvy alebo Vášho súhlasu,
 • ktoré ste aktívne poskytli ČSOB vy sami.

Uvedené právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré spracúvajú na základe povinnosti určenej zákonom. Do rozsahu práva na prenos údajov spadajú len údaje, ktoré ste nám poskytli. Za poskytnuté údaje sa nepovažujú tzv. spozorované údaje (observed data), teda údaje, ktoré sa vygenerovali v našich systémoch na základe Vašej aktivity a prešli určitým procesom spracovania. Medzi spozorované údaje patria predovšetkým transakčné údaje, t. j. údaje o realizovaných transakciách. K týmto údajom máte prístup v podobe výpisov z účtu k príslušnému produktu, v rámci ktorého boli transakcie realizované.

Ako si uplatníte uvedené práva k osobným údajom

Uplatnenie Vašich práv k osobným údajom je možné realizovať z našej strany len na základe úspešnej identifikácie Vašej osoby. Bez úspešného overenia Vašej identifikácie nie sme povinní konať na základe žiadosti. V prípade, ak by sme realizovali Vaše práva bez dostatočnej identifikácie, mohlo by dochádzať k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a k porušeniu Vašich práv.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledovným spôsobom:

 • poštou alebo osobne v podateľni ČSOB – formulár žiadosti o uplatnenie práv k osobným údajom je dostupný aj na webstránke
  www.csob.sk. Po vyplnení príslušných údajov je potrebné, aby ste pred odoslaním žiadosti poštou overili Váš podpis na žiadosti u notára, aby sme Vás dokázali pri prijatí dokumentu jednoznačne identifikovať. Bez notárskeho overenia podpisu nebude Vaša žiadosť v písomnej forme akceptovaná a budeme Vás kontaktovať ohľadom podania žiadosti s notársky overeným podpisom. Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo v našej podateľni v sídle ČSOB na Žižkovej ulici 11 v Bratislave.

V žiadosti ste povinní uviesť všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné k vybaveniu Vašej žiadosti a posúdeniu Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

ČSOB má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. ČSOB informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Informácie požadované žiadateľom v rámci uvedenej žiadosti sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, ČSOB má právo buď: i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie, alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Právo odvolať súhlas

Každý súhlas, ktorý ste nám udelili, máte právo kedykoľvek odvolať. Poskytnutie Vašich osobných údajov na základe súhlasu je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od Vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a ste oprávnený/-á odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať zaslaním e-mailovej žiadosti na adresu [email protected] Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie Vašich údajov, ktoré prebiehalo počas doby

platnosti daného súhlasu. Vaše kontaktné údaje môžeme aj naďalej využívať na iné oprávnené účely nesúvisiace s marketingom – napr. Vám môžeme zasielať servisné správy k Vašim produktom.

Súhlas so spracúvaním cookies môžete odvolať postupom uvedeným na príslušných internetových stránkach, ktoré cookies zbierajú.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Uvedomujeme si vážnosť a aktuálnosť témy ochrany osobných údajov, a preto sme v Memorande zosumarizovali proces, akým pristupujeme k Vašim osobným údajom a na aký účel ich využívame. Týmto dokumentom Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s dôverou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technologickej ochrany.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na [email protected]

V Bratislave, dňa 1.9.2019

 

ČSOB nadácia

DQ3.0